STARI KOMPJUTERI
" Da ih ne zaboravimo "
Biblioteka

B o o k s

Amstrad / Schneider
A t a r i
C o mm o d o r e
D r a g o n   32
G a l a k s i j a
L a s e r
L o l a   8
M i s e d o
O p e r a t i v n i   s i s t e m i
O r i c   N o v a
 

O s t a l o

 
P e k o m
           P r o g r a m i r a nj e
S p e c t r u m
T a b e l a r n a    i z r a č u n a v a nj a
T e x t   p r o c e s o r i
W i n d o w s